Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Säkerhetskultur och personlig skyddsutrustning

Säkerhetskultur och personlig skyddsutrustning

Viktigast för en god arbetsmiljö i ett byggprojekt är struktur och tydlighet kring vilka rutiner och regler som gäller. Arbetsmiljöverket har fastslagit en miniminivå, vilken byggare enligt lag är skyldig att följa. Men det kan även vara idé att se över om man behöver komplettera med något för att säkerställa sin egen och sina kollegors hälsa och säkerhet.

Vid vistelse på en byggarbetsplats ska skyddshjälm och skyddsskor alltid användas. Vid arbeten där annan skyddsutrustning behövs såsom ögonskydd, hörselskydd eller handskar ska även dessa användas.

Varselkläder blir allt vanligare i branschen, och på många byggen är de ett krav att bära. Om ni inte bär varselkläder idag, kan det vara en god idé att se över huruvida ni ska göra ett inköp. Det kan räcka med en varselväst. Funderar du på vilken funktion varselkläder fyller avseende din säkerhet, eller är du intresserad av att köpa in varselplagg till dig och dina kollegor, kontakta din byggcoach.

SKYDDSRONDER

Skyddsronder är ett viktigt verktyg för uppföljning av arbetsmiljöarbetet på en byggarbetsplats, de utgör en del i det SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET som Arbetsmiljöverket kräver att alla typer av företag utövar. Hur ofta och när skyddsronderna ska genomföras samt vilka som ska delta ska tydligt stå beskrivet i Arbetsmiljöplanen. Driver du ett bygge i egen regi som huvudentreprenör är det du som ansvarar för att skyddsronder genomförs. Arbetar du under en annan entreprenör ska du delta i dennes skyddsronder.

Under skyddsronden kartläggs aktuella, fysiska, arbetsförhållanden. Rådande arbetsmiljörisker dokumenteras tillsammans med hur dessa ska åtgärdas och vem som ansvarar för åtgärden. Det kan vara bra att utgå från en checklista så att man inte missar något. För varje punkt kan man skriva en kommentar, och på så sätt är checklistan dessutom självdokumenterande och du slipper onödigt pappersarbete. För den checklista Arbetsmiljöverket rekommenderar, vilken du antingen kan skriva ut eller fylla i digitalt, se HÄR.

INCIDENTHANTERING

När en olycka inträffar kan det vara svårt att agera rationellt. Det kan då vara bra att ha en tydlig rutin och struktur för vad som ska göras i en sådan situation. Ett förslag kan vara att någonstans på arbetsplatsen, synligt för alla, fästa ett anslag för första hjälpen. Anslaget kan innehålla exempelvis instruktioner för samtal till 112, arbetsplatsadress och en lista över de personer på arbetsplatsen som utbildats i första hjälpen. Detta så att vem som helst på arbetsplatsen kan gripa in om något skulle inträffa.

RAPPORTERING AV ARBETSSKADOR OCH ALLVARLIGA TILLBUD

Varje arbetsgivare har en skyldighet att rapportera arbetsskador och allvarliga tillbud. Med allvarliga tillbud menas händelser som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Detta kan göras direkt på WWW.ANMALARBETSSKADA.SE. En rekommendation är att, trots att det inte finns krav på det, även dokumentera mindre allvarliga tillbud. Rapportering av tillbud syftar till att samla information kring vanligt förekommande risker så att vi kan åtgärda dessa och undvika att en olycka sker nästa gång.

CHECKLISTA

  • Alla på arbetsplatsen bär skyddshjälm och skyddsskor
  • För arbetsmoment som kräver det, finns annan utrustning såsom ögonskydd, hörselskydd eller handskar tillgängligt
  • Regelbundna skyddsronder genomförs och dokumenteras
  • Anslag för första hjälpen finns tillgängligt och synligt för alla
  • Alla arbetsskador och allvarliga tillbud rapporteras till arbetsmiljöverket via ANMALARBETSSKADA.SE.

Vid osäkerhet, kontakta din Woody-rådgivare!